Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Albești, pentru perioada 2021-2027

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul comunei Albeşti, judeţul Vaslui a înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei, cu privire la:

 • satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;
 • condiţii de viaţă şi migraţie;
 • încredere în instituţii şi participare cetăţenească;
 • percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Albeşti s-a utilizat pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a discuţiei, îl ajută în observarea elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de inexistenţa sau de caracterul precar al mijloacelor de comunicare la distanţă. Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă personalitate răspunsurilor date de intervievaţi, în timp ce în cazul unui interviu de grup, subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu­se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale s-au organizat două sesiuni de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în principal reprezentanţi ai autorităţii publice. În ceea ce priveşte tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu pe care s-a elaborat studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul în care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului i se oferă un anumit grad de libertate în desfăşurare, putând să decidă asupra căror subiecte/itemi să insiste şi care din acestea pot fi omise. În cazul unor astfel de interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările – cheie pot fi omise sau tratate superficial. Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Albeşti care au statutul de persoane – cheie în comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, rară a avea un impact direct asupra rezultatelor studiului. Ghidul de interviu utilizat este compus din 7 puncte generice, care urmăresc, în mare parte, identificarea de către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea, care au potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio – economic: 

I. Teritoriul;
II. Populația;
III. Activități economice;
IV. Organizare socială și instituțională;
V. Analiza generală a comunei;
VI. Politica locală actuală la nivelul comunei Albești;
VII. Strategie dezvoltare.

Aşadar, plecând de la analiza teritorială privind starea actuală, analiza punctelor tari dar mai ales a punctelor slabe care trebuie îmbunătăţite, s-a stabilit viziunea comunei Albeşti pentru anul 2027:
Această viziune asigură menţinerea echilibrului între pilonii principali ai dezvoltării durabile locale: dezvoltarea socială, dezvoltarea economică şi protejarea mediului înonjurător. Comuna Albeşti îşi propune să asigure comunităţii locale un nivel de trai ridicat, într-un mediu adecvat formării, muncii şi petrecerii timpului liber.
Aşadar, în viziunea reprezentantilor autorităţii publice locale Comuna Albeşti va deveni o comună prosperă şi durabilă până în anul 2027, care:

 • va îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei pnn asigurarea accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de muncă, oferind un terito1iu rural atractiv pentru tineri. Se urmăreşte combaterea fenomenului de depopulare prin atragere tinerilor în mediul rural prin oferirea unor condiţii cât mai adecvate şi mai apropiate de mediul urban în ceea ce priveşte infrastructura de transport, accesul la utilităţi ş1 telecomunicaţii, spaţii verzi şi de recreere, servicii publice şi dezvoltare economică; 
 • va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună; 
 • va sprijini dezvoltarea sectorului educaţional de la nivel local, pnn îmbunătăţirea condiţiilor de derulare a procesului educaţional, prin implementarea unor măsuri concrete privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea; 
 • va sprijinii şi va dezvolta activităţile de cooperare, oferind oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor directe, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri precum şi prin bune practici şi schimburi de experienţă relevante; 
 • va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, garantând protecţia factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale; 
 • va sprijini dezvoltarea tehnologică şi digitalizarea.

Ţinând cont de priorităţile Uniunii Europene în perioada 2021-2027, Comuna Albeşti, îşi construieşte măsurile şi portofoliul de proiecte astfel încât că contribuie la acestea:

Obiectivele Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021-2027:

1. Reechilibrarea lanţului alimentar;
2. Combaterea schimbărilor climatice;
3. Managementul durabil al resurselor;
4. Consen,area peisajelor şi a biodiversităţii;
5. Sprijinirea reînoirii generaţionale;
6. Dezvoltarea zonelor rurale;
7. Siguranţa alimentară şi bunăstarea animalelor;
8. Venituri echitabile pentru fermieri;
9. Creşterea competitivităţii.

Obiectivele Politicii de Coeziune pentru perioada 2021-2027:

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii;
2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris şi investiţii în tranziţia energetică, energia din surse regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice;
3. Europă conectată, cu reţele strategice de transport şi digitale;
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi sprijinirea calităţii locurilor de muncă, a învăţământului, a competenţelor, a incluziunii sociale şi a accesului egal la sistemul de sănătate;
5. Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local şi a dezvoltării urbane durabile în UE.

Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, obsen,ăm interesul crescut asupra digitalizării şi economiei circulare.
Transformarea digitală este elementul-cheie care va permite deblocarea potenţialului de creştere în Europa. Prin intermediul unor programe specifice şi prin acordarea unui sprijin financiar direcţionat, viitorul buget pe termen lung al UE va contribui la reducerea decalajului referitor la investiţiile UE în sectorul digital, inclusiv în zonele îndepărtate şi rurale. Viitorul buget va oferi soluţii la provocările digitale care se referă, printre altele, la inteligenţa artificială, promovarea competenţelor digitale, actele medicale personalizate, realizate cu ajutorul unor supercalculatoare, sau la capacitatea de a pregăti UE împotriva atacurilor cibernetice ş1 a criminalităţii informatice.
În cadrul obiectivului „O Europă mai conectată”, Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune susţin crearea de reţele şi de sisteme regionale care să promoveze transportul sustenabil, reţelele energetice inteligente, oraşele inteligente şi accesul digital de mare viteză.
În ceea ce priveşte economia circulară, aceasta începe să capete tot mai multă vizibilitate şi atenţia cuvenită. Economia circulară este o economie care produce zero deşeuri.
Aşadar, prezenta strategie include cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii, aplicând principiile Politicii Agricole Comune, Politicii de coeziune şi ale altor politici europene dar şi naţionale şi contribuind la obiectivele acestora prin măsurile propuse.
În scopul asigurării coerenţei şi conformităţii, în identificarea obiectivelor şi a proiectelor propuse s-au avut în vedere: 

– corespondența cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național precum:

 • Strategia Națională pentru Dezoltare Durabilă a României
 • Strategia de Dezvoltare teritorială a României
 • Planul de Amenajare a Teritoriului Național
 • Strategia de dezvoltare Regională

– corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale:

 • Strategia de Dezvoltare a Regiunii
 • Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui
 • Strategia GAL
 • Planul de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Albești.

Plecând de la viziunea comunităţii locale pentru 2027, s-au conturat următoarele obiective strategice în concordanţă cu planurile şi strategiile la nivel comunitar şi naţional şi asigurând corespondenţa cu programele şi strategiile regionale, judeţene şi locale astfel:

Obiectivul strategic nr. 1 – Dezvoltarea serviciilor de bază şi îmbunătăţirea accesibilităţii concomitent cu creşterea siguranţei de deplasare din comuna Albeşti;

Obiectivul strategic nr. 2 – Dezvoltarea echilibrată a economiei locale;

Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului şcolar, îmbunătăţirea accesului la sistemul educaţional şi sprijin pentru formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

Obiectivul strategic nr. 4 – Dezvoltarea unei comunităţi locale prietenoase cu mediul;

Obiectivul strategic nr. 5 – Promovarea unm sector agricol inteligent, rezilient ş1 diversificat care să asigure securitatea alimentară;

Obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea serviciilor sanitare şi sociale;

Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură şi sport;

Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică şi digitalizare;

Obiectivul strategic nr. 9 – Creşterea capacităţii instituţionale;

Obiectivul strategic nr. 10 – Dezvoltarea cooperării şi asocierii.

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde 10 direcţii stratetegice, fiecare dintre acestea grupând un număr obiective strategice şi măsuri specifice, pe care le veți putea citi integral în link-ul de mai jos.

Pentru mai multe detalii referitoare la Strategia Locală Durabilă, vă rugăm să consultați documentul accesând link-ul de aici

Sari la conținut